PROJEKT REGIOPOPULÁR

KONSTRUKTÉR


Konstruktér se zabývá návrhem a vývojem dopravních prostředků, strojů, přístrojů, zařízení nebo obecně věcí za účelem tvorby technické dokumentace (výkresové dokumentaci) k jejich výrobě.

Výsledkem práce konstruktéra je technická dokumentace výrobku – neboli výkresová dokumentace. Jako další možné výstupy z práce konstruktéra jsou modely nebo další doplňující dokumentace, dle které lze konkrétní výrobek zhotovit.

Každý konstruktér by měl být zároveň dobrým technologem z důvodu toho, že už konstrukce dělá cenu výsledného produktu a pokud je konstrukce navržená chybně nebo jsou použity nevhodné materiály či rozměry (tolerance rozměrů) je výrobek nepoužitelný.

 

Technický výkres:


    Každý technický výkres má 2 části a to:

- část s nákresem - může být vytvořena jako skica (tedy výkres od ruky) nebo formou přesně rýsovaného útvaru (a to ručně nebo pomocí nějakého CAD systému).

- část s popisovým polem (razítkem). – v tomto razítku najdeme veškeré potřebné věci pro vytvoření technogie (polotovar, materiál polotovar, tepelné zpracování a v případě sestavy na výkrese najdete i jednotlivé komponenty dané sestavy)Technolog


Vychází se z: řecky τεχνολογια < τεχνη „dovednost" + λογος „slovo, nauka, znalost" + přípona ια
Technologie je oblast, ve které se spojují znalosti nových technologii se znalostmi starých výrobních technologií. Proto se technologie zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů.
Člověk, který se touto oblastí zabývá, je technolog. Technolog stanovuje technologické postupy a jejich změny, zajišťuje technologickou přípravu výroby se zvýšenými technologickými požadavky. Mezi typické činnosti technologa patří:

- určuje, zkouší a případně vyvíjí technologické postupy v případě náročných technologických podmínek
- koordinuje a zajišťuje technologickou přípravu výroby
- stanovuje způsob výroby, případně i použití výrobních nebo provozních zařízení, strojů, nástrojů pro samotnou výrobu
- řídí technické a technologické zkoušky
- pořizuje dostatečnou dokumentaci


a tato činnost je shrnuta ve výrobních postupech

 

Co to výrobní postup je? – Výrobní postup je sled činností, podle kterého probíhá přeměna polotovaru na konečný výrobek.

 

Ve výrobním postupu si programátor CNC stroje a plánovač výroby najdou veškeré potřebné informace, jako jsou: - sled operací

- výrobní stroje
- zařízení a nářadí
- výrobní podmínky
- pracovní časy
- výrobní náklady

 

Podle stupně výrobního procesu (pořadí technologií užitých pro přeměnu suroviny nebo polotovaru na výrobek) existují výrobní postupy pro: - prvovýrobu (hutnické postupy)
výrobu polotovarů (postupy pro výrobu odlitků, výkovků, výlisků, svarků a td.)

- obrábění
- tepelné zpracování
- povrchové úpravy
- montáže.

 

Výrobní postupy jsou vypracovávány v rozdílné podobě podle rozsahu (sériovosti) výroby. Postupy určené pro kusovou a malosériovou výrobu jsou jednoduché, obsahují zpravidla pouze stručné informace. Předpokládá se, že pracovník, který součást vyrábí, má dostatečnou kvalifikaci, aby sám uměl další informace doplnit.
Čím je vyšší sériovost výroby, tím jsou výrobní postupy propracovanější. Pro velkosériovou a hromadnou výrobu se vypracovává výrobní postup v souboru, skládajícího se z tak zvaného seznamu operačních návodek a vlastních operačních návodek.
Seznam operačních návodek obsahuje pouze pořadí jednotlivých operací s uvedením označení návodek.
Operační návodka je vypracována pro jedinou operaci, která je v návodce rozepsána do ustavení, poloh, úseků a záběrů. Pro každý úsek obsahuje náčrt obráběné plochy, použitý nástroj, řezné podmínky a nářadí.

 

Pro to aby technolog mohl vytvořit správně výrobní postup potřebuje znát mnoho informací jako jsou:


1. výkres součásti s uvedením jejích rozměrů, tvaru, materiálu, jakosti povrchu, tolerancí a způsobu tepelného zpracování
2. výkres sestavy, ve které bude součást uložena, aby bylo možno posoudit její funkci a způsob montáže
3. výkres polotovaru, ze kterého bude součást vyrobena, aby bylo možno rozhodnout o způsobu obrábění a zvolit vhodné přídavky na obrábění
4. plán výroby, to jest počet vyráběných součástí čili sériovost výroby, aby bylo možno zvolit vhodné výrobní stroje a zařízení
5. výrobní podmínky závodu, aby bylo možno zvážit případnou kooperaci s jinými zpracovateli.

Co je polotovar? - je rozpracovaný nedokončený výrobek, který prakticky téměř vždy vyžaduje další následné zpracování na finální produkt.

 

LOGISTIKA a logistik

Dnes se užívá v několika významech:

- Logistika jako nauka, která se zabývá fyzickými toky zboží či jiných druhů zásob od dodavatele k odběrateli (zákazníkovi) a informačními toky v písemné nebo i ústní podobě.

- Logistika jako soubor činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo správné zboží ve správném čase, ve správném množství, ve správné kvalitě na správném místě a se správnými náklady.

 

Člověk, který se v oblasti logistiky pohybuje, se jmenuje logistik.
Logistik zajišťuje činnost v optimalizaci:

- materiálového toku ve výrobním procesu,
- v optimalizaci dopravy
- v dopravně-přepravním procesu
- optimalizaci skladovacích procesů.

 

Navrhuje:

-optimální způsob dopravy
- dopravní prostředky,
- manipulační a mechanizační prostředky,

 

Stanovuje harmonogram nasazení a využití těchto prostředků.

Ovlivňuje optimální:

- paletizaci,
- Unifikaci
- kontejnerizaci v dopravním procesu a pro skladování.

 

Navrhuje organizaci přísunu optimálního množství surovin, uspořádání výrobního procesu a spolupracuje při tvorbě plánu výroby. Zpracovává podklady pro cenové kalkulace a vede příslušnou dokumentaci a evidenci.

 

Strojní zámečník

Strojní zámečník je univerzální řemeslník, který se zabývá ručním i strojním obráběním kovů, zejména v kusové strojírenské výrobě a při opravách. 

jeho dovednosti:

Vedle čtení výkresů, rozměřování a orýsování musí ovládat běžné ruční technologie (pilování, řezání, svařování, řezání závitů atd.) Samostatně pracuje na různých obráběcích strojích, zejména univerzálních. Pracuje hlavně s ocelí, vyrábí součásti střední velikosti, montuje kusové stroje a zařízení.

Základní škola Zbůch
Základní škola Letiny